2017-HĐVCĐ18 – Công khai tài chính

BTC Chương trình Hành Động Vì Cộng Đồng lần thứ 18 – Tại La Ngâu, Tánh Linh, Bình Thuận báo cáo tài chính của chương trình chi tiết như sau:

congkhaitaichinhCTXH1

congkhaitaichinhCTXH2