2018-HĐVCĐ 21 – Kế hoạch tổ chức tại Thạnh Lộc, Cai Lậy, Tiền Giang

Chương trình Hành Động Vì Cộng Đồng lần thứ 21 sẽ được tổ chức tại xã Thạnh Lộc, Cai Lậy, Tiền Giang vào ngày 28,29/07/2018, chi tiết như sau:

1/ Thư ngỏ

2018-H2O-Thungo

2/ Kế hoạch tổ chức

2018-H2O-Kehoach-ThanhlocCailayTiengiang-chutichky

3/ Danh sách học sinh, hộ nghèo nhận quà và học bổng xe đạp, nhà tình thương.

2018-H2O-Danhsachnguoingheonhannhatinhthuong

2018-H2O-Danhsachnguoingheokhambenhnhanthuocnhanqua

2018-H2O-Danhsachhongheodacbietnhanqua

2018-H2O-Danhsachhocsinhnhanquatang

2018-H2O-Danhsachhocsinhnhanhocbongxedap