2019 – Báo cáo Quỹ Tiếp Bước Đến Trường

Ban Điều Hành nhóm SCVT báo cáo quỹ Tiếp Bước Đến Trường lũy kế đến tháng 8/2019 như sau: