2019 – HĐVCĐ 25 _ Báo cáo tổng hợp chi phí

BTC HĐVCĐ 25 báo cáo chi tiết, tổng hợp chi phí của toàn bộ chuỗi hoạt động vì cộng đồng lần thừ 25 như sau: