THU CHI CHƯƠNG TRÌNH SIẾT CHẶT VÒNG TAY (LẦN 8) NGÀY 5-6/01/2012

Thu chi CTXH Ham Tan, Binh Thuan

 

 

THU
Danh sách Số tiền  Người nhận
1 Gia đình anh Nguyễn Hồng Quang 1,000,000 Quang
2 Phạm Văn Khánh & Võ Nhị Hoàng Mỵ 500,000 Quang
3 Gia đình anh Tony Phan Quốc Tuấn 500,000 Huy
4 Gia đình anh Nguyễn Ngọc An Nhiên 500,000 Quang
5 Gia đình anh Huỳnh Anh Huy 1,000,000 Huy
6 Em Vương Văn Chương 500,000 Quang
7 Gia đình bạn Phan Thị Hoàng Yến 500,000 Quang
8 Gia đình em Lê Minh Mỹ 300,000 Quang
9 Anh Hồ Chí Thánh 200,000 Quang
10 Anh Huỳnh Kim Minh Trí 100,000 Quang
11 Anh Mai Phạm Hoàng Chương 100,000 Quang
12 Anh Trương Quốc Hạo 200,000 Quang
13 Gia đình Anh Nguyễn Minh Trung 1,000,000 Quang
14 Gia đình anh Trương Hữu Đạt 500,000 Quang
15 Bạn Trang My Vân (OCB) 300,000 Quang
16 Anh Nguyễn Thành Công (Bạn Mỵ) 500,000 Quang
17 Gia đình Chị Dao & Anh Duy 3,000,000 Quang
18 Bình ACB 500,000 Quang
19 Anh Đức Vinare 500,000 Quang
20 Xuyên 300,000 Quang
21 1 thành viên? 500,000 Huy
12,500,000

 

 

CHI
Quang
Mua hàng hóa 29,470,000
Xe chuyển hàng 300,000
Học bổng (chuyển Huy) 4,000,000
33,770,000
Huy
Số lượng Bao thư Tổng cộng
47                     50,000           2,350,000
30                     50,000           1,500,000
23                   100,000           2,300,000
2                   400,000              800,000
          6,950,000
Học bổng 5,000,000
Thuê xe chở hàng – các bạn trong chuyến đi
Xe 25 chỗ           4,500,000
TC 16,450,000
Tiền Q chuyển và Huy giữ – 6,000,000

 

 

 

Huy chi thêm 10,450,000

 

 

Tồn quỹ 30,000,000
Quang thu đợt này 10,500,000
Quang chi đợt này 33,770,000
Tồn quỹ đợt này 6,730,000